+1 767 315-3488 +1 767 618-2301

การถือสัญชาติโดมินิกาโดยการลงทุน

ผ่าน Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa

เรามองว่า Sanctuary Rainforest Eco Resort นี้ เป็นโครงการที่มีความเหมาะสมและคำนึงถึงวิสัยทัศน์ของเราที่มีต่อประเทศของเรา โดยเฉพาะในโรโซวัลเล่ย์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนมีการเคารพสิ่งแวดล้อมและปกป้องสิ่งแวดล้อม …
พณฯ ท่าน ดร. รูสเวลต์ สเคอร์ริท
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของโดมินิกา
Sanctuary Rainfoerst Eco Resort and Spa Villas
ใช้เวลาดำเนินการไม่นาน

2–3 เดือน

เดินทางโดยไม่ต้องใช้วีซ่า

กว่า 130 ประเทศ

ลงทุน 200,000 ดอลลาร์

ขายคืนอย่างอิสระหลังจาก 5 ปี

ถือสัญชาติตลอดชีพ

รวมคนรุ่นหลังของท่านด้วย

Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลภายใต้โปรแกรมการถือสัญชาติโดมินิกาโดยการลงทุน

ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติจะลงทุน 200,000 ดอลลาร์ เพื่อซื้อหุ้นบุริมสิทธิใน Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa จำนวนหนึ่ง (1) หุ้น และจะได้รับการแปลงสัญชาติเป็นพลเมืองของโดมินิกา

การลงทุนของคุณใน Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa รับประกันได้ว่าจะได้รับประโยชน์ตลอดชีวิต

โอกาสการลงทุนใน THE SANCTUARY

นักลงทุนและครอบครัวมีคุณสมบัติที่จะสมัครรับสัญชาติโดมินิกา โดยการลงทุน 200,000 ดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้นบุริมสิธิใน Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa จำนวนหนึ่ง (1) หุ้น และจะสามารถได้รับเงินปันผลเป็นประจำทุกปีเมื่อรีสอร์ทเปิดดำเนินการ

THE SANCTUARY – โครงสร้างที่ยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศ

การซื้อหุ้นบุริมสิทธิใน Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa Inc. นั้น นอกเหนือจากจะเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศที่ทันสมัยในโดมินิกา รีสอร์ทได้รับการออกแบบเชิงโครงสร้างเพื่อให้ทนต่อแผ่นดินไหวและแรงลมของพายุเฮอริเคนระดับ 5

สิทธิ์พิเศษของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ THE SANCTUARY

นักลงทุนที่มากับครอบครัวจะได้รับสิทธิ์ที่พักฟรีและการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของรีสอร์ทเป็นประจำทุกปีเป็นเวลา 7 วันในช่วงฤดูท่องเที่ยวหรือ 14 วันในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ

กลยุทธ์ทางออกของ THE SANCTUARY

กลยุทธ์การถอนตัวของ THE SANCTUARY

นักลงทุนจะยังคงมีสัญชาติโดมินิกาและอาจขายต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ได้อย่างอิสระหลังจาก 5 ปีให้กับนักลงทุนรายใหม่ผู้ซึ่งมีสิทธิ์สมัครรับสัญชาติโดมินิกาภายใต้โครงการนี้

การบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญสูงด้านการบริหาร ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านการเงิน ถูกกำหนดไว้เป็นเสาหลักสำคัญที่จะทำให้การลงทุนครั้งนี้ประสบความความสำเร็จ
…การลงทุนที่มั่นคงที่รับประกันผลประโยชน์ตลอดชีวิต ได้รับการสนับสนุนจากกลยุทธ์การลงทุนที่ผ่านการอนุมัติจากรัฐบาล ตรงไปตรงมาและปลอดภัย

ลงทุนใน Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa
ขั้นตอนง่าย ๆ สู่การเป็นพลเมืองของโดมินิกา

1
ผู้สมัครแสดงความสนใจในการลงทุนและทำสัญญาซื้อและขายหุ้นบุริมสิทธิ์กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2
นักลงทุนโอนเงินมัดจำ 5% ในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิให้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใน 7 วันทำการและดำเนินการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น
3
ค่าธรรมเนียมในการสมัครและการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการจะจ่ายให้กับรัฐบาลและเอกสารต่าง ๆ จะถูกส่งเพื่อการดำเนินการและการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการ
4
รัฐบาลจะออกหนังสืออนุมัติให้ จากนั้นผู้ลงทุนโอนค่าหุ้นบุริมสิทธ์ที่เหลือ 95% ให้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พร้อมค่าธรรมเนียมของรัฐบาลที่เหลือ
5
ออกและจัดส่งใบรับรองการแปลงสัญชาติและหนังสือเดินทางให้กับนักลงทุน

คุณมีสิทธิ์สมัครรับสัญชาติโดมินิกาหรือไม่

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีคุณสมบัติในการสมัคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เป็นจุดเด่นที่น่าดึงดูดใจอย่างมากของโปรแกรมการถือสัญชาติโดมินิกาโดยการลงทุน

โดมินิกาใช้วิธีการแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยอนุญาตให้บุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไปสมัครได้ ดังนี้

ผู้สมัครคนเดียว

หรือ

ผู้สมัครหลักกับคู่สมรส (ถ้าจดทะเบียนสมรส), บุตรในอุปการะที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี และพ่อแม่และปู่ย่าตายายผู้อยู่ในอุปการะที่มีอายุมากกว่า 55 ปีทั้งของผู้สมัครหลักและคู่สมรส

ประการที่สอง โปรแกรมการถือสัญชาติโดมินิกาโดยการลงทุนนี้ไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เพศหรือศาสนา และจะประเมินผู้สมัครเป็นกรณี ๆ ไป จะไม่ทำการปฏิเสธไปโดยทันทีและจะไม่มีการจำกัดการสมัครกับบุคคลบางสัญชาติ

สัญชาติโดมินิกากับการกำกับดูแล

การตรวจวิเคราะห์สถานะกิจการของผู้สมัครเป็นองค์ประกอบหลักของโปรแกรมการถือสัญชาติโดมินิกาโดยการลงทุน

เพราะจะนำมาซึ่งการได้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคล การศึกษา ภูมิหลังทางการเงินและอาชีพ ประวัติทางการแพทย์ รายละเอียดของบิดามารดา และประวัติอาชญากรรม

ความจำเป็นในการมีข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถืออธิบายให้เห็นถึงข้อกำหนดเอกสารที่จะนำมาใช้ประกอบในโครงการ เช่น สูติบัตร หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมหรือหนังสือรับรองความประพฤติ ประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย หนังสือรับรองการทำงาน ประวัติย่อ การทดสอบทางการแพทย์ ใบแจ้งยอดจากธนาคาร และแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารอื่น ๆ

ในการวิเคราะห์ภูมิหลังของผู้สมัครแต่ละคนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป จะมีการดำเนินการโดยหน่วยงานสืบสวนเอกชนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ขั้นตอนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะกิจการเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็น เนื่องจากการรับบุคคลที่ผิดกฎหมายอาจส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมของโครงการ รวมทั้งเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัย

เกี่ยวกับการถือสัญชาติโดมินิกาโดยการลงทุน - หมายถึงอะไร

สัญชาติโดยการลงทุนถูกนำมาใช้ในโดมินิกาในช่วงต้นทศวรรษ 90 เพื่อให้ช่วยให้ประเทศสามารถกระจายเศรษฐกิจของตนเอง

โดยมีการดำเนินการให้เป็นไปตามเหตุผลที่คู่ควร ทำให้นักลงทุนสามารถภาคภูมิใจที่สามารถช่วยเหลือโดมินิกาให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศโดมินิกามีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว การผลิต และภาคธุรกิจของตนเอง การก่อสร้างโรงแรม รีสอร์ท และการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้นำไปสู่การสร้างงานและโอกาสทางธุรกิจสำหรับภาคบริการต่าง ๆ และตลาดในท้องถิ่น

ในปัจจุบันความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศยังคงเป็นปัญหาเร่งด่วนสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ

คุณเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศและภาคการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของโดมินิกาได้ โดยการเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธ์ใน Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa

สัญชาติโดยการลงทุนนั้นมีการถกเถียงกันในเวทีต่าง ๆ เนื่องจากผู้อพยพมีแนวโน้มที่จะยกระดับการถือสัญชาติสู่จุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์ โดยการได้รับสิทธิต่าง ๆ ภายในประเทศที่ตนได้รับสัญชาติที่สอง รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ภายนอกประเทศ เนื่องจากพวกเขาเข้าถึงประเทศที่สามได้มากขึ้น

ความสำคัญจึงอยู่ที่การจัดการกับทั้งสองเรื่องนั้นให้เกิดความสมดุล กล่าวคือ บทบาทที่สำคัญของระบบการตรวจสอบวิเคราห์สถานะที่ครอบคลุมและข้อได้เปรียบในการเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับผู้ถือสัญชาติที่สอง เนื่องจากผู้คนยังคงแสวงหาโอกาสต่าง ๆ ในต่างประเทศในเรื่องธุรกิจ การเกษียณอายุ และการกระจายความมั่งคั่ง

สำหรับโปรแกรมถือสัญชาติโดมินิกาโดยการลงทุนนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยวางระบบที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความชอบธรรมของโปรแกรม พร้อมกับทำให้ผู้สมัครที่ผ่านการอนุมัติเพลิดเพลินไปกับการเดินทางที่ไม่ต้องใช้วีซ่าในระดับที่พวกเขาจะไม่สามารถทำได้จากที่อื่น

โปรแกรมของโดมินิกาได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 โดยองค์กรความมั่งคั่งและการลงทุนต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาในการแปลงสัญชาติ การสนับสนุนทางการเงิน มาตรฐานการครองชีพ ข้อกำหนดการอยู่อาศัยและระดับความเป็นทางการ ซึ่งเป็นเสาหลักที่ใช้ในการวัดคุณภาพของโปรแกรมในระดับโลก